Zápis do MŠ 2023/2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v termínu 3. – 4. května 2023 a to v časech 8:00 – 11:30; 12:30 – 16:00

Předběžný počet volných míst: 36

Počet volných míst v běžné třídě: 24

Počet volných míst v logopedické třídě: 12

Tento počet volných míst není závazný a může se v průběhu i po ukončení přijímacího řízení změnit.

Co je nutné doložit k zápisu dítěte:

 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí musí být příloha Doklad o očkování, rovněž formulář Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (možno odevzdat až po rozhodnutí o přijetí dítěte) Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je pro všechny mateřské školy, které jsou zřízeny statutárním městem Ostrava má jednotnou formu.
 • kopie rodného listu dítěte pro kontrolu všech údajů na Žádosti o přijetí
 • pro přijetí dítěte do speciální logopedické třídy (zřízené dle § 16 odst. 10 školského zákona) doporučení školského poradenského zařízení
 • jestliže zastupuje dítě jiná osoba než-li zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat
 • v případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte

Kde získat žádost k předškolnímu vzdělávání?

Žádost bude od 20. dubna dostupná na Portálu předškolního vzdělávání. Žádost si na portále můžete předvyplnit elektronicky a k zápisu ji přinesete vytištěnou.

Odkaz na Portál předškolního vzdělávání zde: Portál předškolního vzdělávání – Statutární město Ostrava – Úvod

Zákonný zástupce vygeneruje žádost a doručí ji do příslušné mateřské školy osobně, nebo dle níže uvedených způsobů.

Jak nám příslušné dokumenty předat?

 • osobním podáním do mateřské školy v termínu zápisu
 • do datové schránky základní školy – není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce, ID datové schránky: 2s7vcv4
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu MŠ
 • poštou (rozhoduje datum podání na razítku pošty)

Osobní předání v kanceláři MŠ bude možné v těchto časech:

 • 8:00 -11:30
 • 12:30 -16:00

UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce doložit podepsaný originál žádosti do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. V opačném případě není možno podání požadovat za platné a nelze zahájit řízení o přijetí dítěte.

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání:

O přijetí či nepřijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy, a to alespoň na dobu 15 dnů. Toto rozhodnutí bude zákonným zástupcům sděleno nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Proti rozhodnutí ředitele ve správním řízení mohou zákonní zástupci podat odvolání v odvolací lhůtě – obecně 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Ředitel jej dále předá Krajskému úřadu k dalšímu řízení.

Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb. pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, popř. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. U dětí, které jsou povinny nastoupit do mateřské školy (děti, které k 31.8.2022 dosáhnou 5 let) není očkování povinné.

Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do nástupu do základní školy.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky,

 1. kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
 2. občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů

Povinné předškolní vzdělávání vztahuje také na cizince,

 1. kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 2. na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Nahlédnutí do spisu

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Termín  pro nahlédnutí bude stanoven.