Logopedická péče

MŠ Mjr. Nováka disponuje dvěma logopedickými třídami se sníženým počtem dětí, kde se pod vedením kvalifikovaných pedagogů dostává logopedické péče dětem s vadami řeči, navštěvujícími klinického logopeda.

S každým dítětem třídy má pedagog pravidelně několikaminutová sezení, při kterých, podle instrukcí vedených v sešitě zavedeném klinickým logopedem, individuálně procvičuje aktuálně napravované hlásky.

Pravidelná logopedická intervence u předškolních dětí s narušenou komunikační schopností je obrovským přínosem pro jejich následné zahájení školní docházky. Ptáte se proč? To, co dítě slyší, to také zapíše. Nesprávná výslovnost hlásek či slabik může být tedy příčinou problémů se zápisem a následným porozuměním textu, tedy stěžejními oblastmi počátku školní docházky.

Specifika třídy

  • snížený počet dětí – maximálně 14 dětí ve třídě
  • kvalifikovaní pedagogové
  • vybavenost pomůckami pro logopedickou péči

Logopedická péče zahrnuje:

  • rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby
  • oromotorická cvičení – posílení a zvětšení rozsahů mimických svalů
  • individuální náprava výslovnosti problematických hlásek
  • trénink fonematického sluchu
  • cvičení pro gramaticky správnou skladbu věty