Anglický jazyk ve školce

Jsme si dobře vědomi toho, že dobrá znalost anglického jazyka je nevyhnutelnou součástí základního vzdělání každého člověka, který chce v životě uspět.

Začít se studiem cizího jazyka v dětském věku je nespornou výhodou. Studiu je nakloněna plasticita dětského mozku, neukončený kognitivní vývoj i touha dětí po poznání. Děti jsou disponovány k přijímání nových informací, učí se napodobováním, mají výborné imitační schopnosti – snadno zachytí a zopakují intonaci a rytmus řeči. Při výuce anglického jazyka využíváme zvědavost dětí, hry, emoce, zvuky, barvy, obrázky, pohyb, hmat. Samozřejmostí je individuální přístup, abychom u dětí naplnili jejich silnou potřebu pozornosti, podpory a uznání.

  CLIL v mateřské škole

CLIL metoda (Content and Language Integrated Learning) je zapojování cizího jazyka do výuky.

Naše mateřská škola zavádí metodu CLIL v jazyce anglickém do různých činností během dne.

Velkou výhodou této metody je, že zpočátku není zapotřebí vysoké jazykové úrovně znalostí u žáků a že nově nabyté jazykové dovednosti mohou žáci okamžitě využívat.

Žáci se nebojí používat cizí jazyk a mnohem dříve začínají „myslet“ v cizím jazyce.

Protože vždy je vhodné mít novou slovní zásobu stále před očima, využíváme tzv. scaffolding ve formě tabulek, obrázků, slovníků.

 Metody a formy výuky

Výuka angličtiny u nás probíhá vždy se snahou porozumět a vnímat každé dítě, využít jeho jazykový potenciál a vypěstovat v dětech chuť jazykově se vzdělávat.

Proto jsou hodiny angličtiny vedeny tak, že se střídají aktivity, které na sebe v souvislostech navazují.

Střídání činností je zvláště u malých dětí základ, přesto jsou ve výuce prvky, které se stále opakují a upevňují jazykovou znalost. Vždy se najde prostor pro základní konverzační témata, děti si tak mohou zažít mnohé ustálené vazby a spojení.

Mladší děti se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem, prožitkem. Vyučování probíhá hlavně hravou formou za využití her, říkadel, písniček a příběhů.

🟦 Storytelling

Storytelling – slovo, které v sobě spojuje „příběh“ (story) i „vyprávění“ (telling) Jedná se o edukační prostředek, díky kterému se učíme vyprávět příběh, ale také vnímat  – bystře a s lehkostí. Je to vlastně nejpřirozenější lidská činnost, kterou rozvíjíme i v angličtině.

Využíváme mnoho druhů cvičení, her a především představivost dětí, které jsou zároveň autory i interprety příběhů.

Jaký význam má storytelling

 • Aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni.
 • Obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu.
 • Napomáhá chápat souvislosti, uceluje kontext.
 • Podporuje kritické myšlení.
 • Zvyšuje schopnost naslouchat a chápat.
 • Podněcuje tvořivé psaní a představivost.
 • Zvyšuje schopnost komunikace.
 • Podporuje schopnost předvídání, analýzy a syntézy.
 • Je to skvělá zábava.

🟦 TPR metoda

Metoda výuky jazyků TPR (Total Physical Response) využívá principu spojování cizích výrazů s určitou pohybovou aktivitou. Děti se učí nová slova, aniž by bylo nutné je překládat – jen napodobují činnost učitele a opakují jeho slova.

Často se využívá mimika, pohybové aktivity, vyprávějí se příběhy nebo se uvádějí názorné příklady.

Jaké jsou výhody metody TPR?

 • efektivita
 • zajímavé hodiny, které pomáhají pamatovat si slovíčka i fráze
 • zábava, která motivuje k dalšímu učení
 • využití v malých i větších skupinách

  Výuka anglického jazyka v naší mateřské škole je tak založena na:

 • učení hrou
 • využití metody CLIL
 • možnosti výuky během různých denních činností v mateřské škole

Našim cílem je, aby výuka jazyka děti bavila a věříme, že se nám to podaří.