Erasmus+

Naše žádost o akreditaci Erasmus+ pro rok 2021-2027 byla úspěšná. Obdrželi jsme tímto možnost každý rok vysílat naše pedagogy na další vzdělávání v zahraničních kurzech zaměřených především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách Finska, Islandu, Irska, Španělska, Estonska a dalších zemí, ve kterých se seznámíme se způsobem výuky daných zemí.

Hlavním cílem základní a mateřských škol je být školou pro všechny děti, což vyžaduje co nejefektivnější zapojení dětí nejenom s poruchami učení, ale také dětí talentovaných. Potřebou našeho projektu „Škola pro život“ je připravit děti co nejlépe pro jejich budoucnost, aby se dokázaly správně adaptovat na rychlé změny společnosti a na rozvoj digitálního průmyslu etapy 4.0.

V mateřských školách zavedli výuku anglického jazyka s metodou Jolly Phonics a metodou CLIL. Na základní škole jsme otevřeli třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a zavedli výuku metodou CLIL napříč všemi ročníky na základní škole. Školní vzdělávací program Erasmus+ proto počítá s vysokým stupněm integrace anglického jazyka do ostatních předmětů metodou CLIL a co nejefektivnější výukou anglického jazyka.

Hlavními cíli projektu „Škola pro život“ jsou co největší integrace anglického jazyka do nejazykových předmětů metodou CLIL, zvýšení a prohloubení jazykových a komunikačních kompetencí, přijetí role učitele 21. století, inkluze žáků, implementace inovativních zdrojů a metod do výuky, redukce stresu z důvodu pandemie a neustále měnícího se světa (kursy Wellbeing and mindfulness), rozvíjení digitálních kompetencí, zlepšení užitečného, bezpečného a efektivního využívání ICT a zvýšení manažerských kompetencí s cílem zlepšování firemní kultury organizace. Jedním z hlavních produktů našeho projektu bude elektronická učebnice a metodická příručka pro výuku anglického jazyka a nejazykových předmětů v anglickém jazyce, která vznikne na základě inspirace z mobilit, do které implementujeme nově získané inovativní metody a zdroje, kterých je na našem trhu velký nedostatek. Elektronickou učebnici a metodickou příručku budeme šířit v digitální editovatelné podobě na veřejně sdílených webech a poskytneme ji jiným školám, školkám a studentům pedagogické fakulty.

Projektu se zúčastní vedení základní i mateřské školy, učitelé základní i mateřské školy, učitelé cizích jazyků a metody CLIL.

Hlavními kritérii pro výběr učitelů a jejich náhradníků je dostatečná jazyková vybavenost a schopnost implementovat inovativní metody a zdroje do výuky. Ředitelka základní a mateřské školy je zároveň projektovým manažerem, který bude po celou dobu trvání akreditace koordinovat dlouhodobý projekt mezi učiteli, vedením školy, zahraničními subjekty a národní agenturou.

Text: V. Rymiecová