Škola pro život II. – dotace pro výuku anglického jazyka metodou CLIL

Z rozpočtu statutárního města Ostravy se nám podařilo získat dotaci 250 000 Kč na realizaci projektu Škola pro život II., který je v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022.

V rámci tohoto projektu můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, nově v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy.

Podmínkou projektu bylo dosažené certifikované vzdělání u učitelů v anglickém jazyce pro MŠ v úrovni B1 a pro ZŠ v úrovni B2 a výše.

Z projektu zakoupíme také moderní pomůcky a knížky, které dětem a žákům usnadní a zatraktivní výuku anglického jazyka.

CLIL metoda (Content and Language Integrated Learning) je výuka odborného předmětu v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí a ne v uměle vytvořených situacích.

Text: V. Rymiecová

Projekt Šablony III. pro MŠ a ZŠ

Název projektu: ZŠ a MŠ Krestova III.
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020470

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
Délka realizace: 22 měsíců
Výše částky:  1 055 459,00 

Tematickým cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Základní škola

Číslo aktivity: 3.II /1
Název aktivity: Školní asistent – personální podpora ZŠ

Číslo aktivity: 3.II /11
Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Číslo aktivity: 3.II/12
Název aktivity: Projektový den v ZŠ

Číslo aktivity: 3.II/13
Název aktivity: Projektový den mimo školu

Číslo aktivity: 3.II/9
Název aktivity: Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – výuka s iPady

Mateřská škola

Číslo aktivity: 3.I/1
Název aktivity: školní asistent – personální podpora MŠ

Číslo aktivity: 3.I/12
Název aktivity: Projektový den v MŠ

Krestovský triangl II.

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 400 000,- Kč projekt naší školy Krestovský triangl II. přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu, technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Projekt je pokračováním dvou projektů školy (technického talentu Krestovský triangl a Systematická podpora nadání) s aktivitami od MŠ po ZŠ s návaznou složitostí.

🎯 Cíle našeho projektu KRESTOVSKÝ TRIANGL II.

 • rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti
 • prostřednictvím výukových programů a praktických aktivit rozvíjet logické myšlení, kreativitu a tvořivost
 • vzbudit zájem o tvůrčí a badatelskou činnost
 • odbourat předsudky, že věda se naučit nedá
 • získat důvěru v technické a přírodovědné předměty
 • zachovávat kontinuitu mezi předškolním a základním stupněm vzdělání
 • systematická podpora nadání v předškolním a základním vzdělávání obohacením výuky v předmětech biologie, IT, fyzika, matematika a chemie
 • identifikace nadání
 • podpora vzdělávání pedagogů v oblasti nadání
 • spolupráce s odborníky a vyššími stupni vzdělávání
 • podpora a péče o rozvoj nadaných žáků přímo ve výuce a v klubech pro nadané žáky

1️⃣ Technická gramotnost aneb stavím, stavíš, stavíme

 • manuální dovednosti – dílenské dovednosti (smirkování, šroubování, vrtání, zatloukání hřebíků, řezání…), program ve Světě techniky Malý řemeslník
 • konstruování  – dle fantazie dětí i podle konstrukčních plánů

Malá technická univerzita v mateřské škole logo Malé technické univerzity

 • Stavitel města – jaké budovy najdeme ve městě, čtení z map, tvorba map
 • Malý architekt – jaké místnosti se nacházejí v domě, stavba základů domu podle technického výkresu
 • Malý inženýr – inženýrské sítě – rozvody elektřiny, vody a odpadů
 • Malý projektant – volné pokračování o rozvodech elektřiny, vodovodu a kanalizace
 • Stavitel věží – věže a výškové budovy, stavba Ještědu
 • Stavitel mostů – stabilita, pilíře, stavba Karlova mostu
 • Malý zpracovatel odpadů – stavba skládky včetně odvětrávání a izolace, povídání o odpadech a recyklaci
 • Malý energetik – k čemu nám je elektřiny, co se děje, když ji nemáme, stavba tepelné elektrárny
 • Malý vodohospodář – jak funguje čistička odpadních vod, co je to filtr a filtrace, jak probíhá čištění odpadní vody a její návrat do přírody
 • Malý archeolog – kdo to je a jak pracuje, proč jsou jeho nálezy tak cenné
 • Malý ropař – k čemu potřebujeme ropu a co z ní vyrábíme, jaké je cesta ropy ze země až ke konečné spotřebě
 • Malý plynař – co se stane s vytěženým plynem, cesta plynu až do našich domovů

2️⃣ Přírodovědná gramotnost aneb bádáme, tvoříme, experimentujeme v laboratoři i v terénu

 • příroda kolem nás: poznávání květin a stromů
 • sledování života a hmyzu: včel, motýlů a mravenců
 • drobné pokusy: odměřování a vážení
 • první seznámení s technikou: práce s interaktivní tabulí

3️⃣ Fyzika-astronomie

Pozorování vesmíru dalekohledem: sledování Měsíce, planet a jejich měsíců, deep sky objektů (mlhovin, galaxií, hvězdokup). Pro MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, včetně rodičů.

 4️⃣ Matematická gramotnost

Rozvoj matematického talentu v MŠ a obou stupních ZŠ, diferencovaná výuka, didaktické pomůcky pro rozvoj logického a kombinatorického myšlení, prostorové představivosti, matematického uvažování a matematické argumentace (hlavolamy, puzzles, stavebnice GEOMAG, deskové hry)

 5️⃣ Čtenářská gramotnost

 • práce s knihou, interpretace obrázků, tvoření příběhů pomocí obrázků, umění naslouchat čtenému textu, interpretace textu,  obrázkové čtení, odhad pokračování, rozvoj fantazie, dramatizace textu
 • sdílené knihovničky

Systematická podpora nadání v mateřské a základní škole Krestova

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 300 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení  Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Cíle našeho projektu SYSTEMATICKÁ PODPORA NADÁNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE KRESTOVA

 • systematická podpora nadání v předškolním a základním vzdělávání obohacením výuky v předmětech biologie, IT, fyzika, matematika a chemie
 • identifikace nadání
 • podpora vzdělávání pedagogů v oblasti nadání
 • spolupráce s odborníky a vyššími stupni vzdělávání
 •  podpora a péče o rozvoj nadaných žáků přímo ve výuce a v klubech pro nadané žáky

Klíčové aktivity

 • proškolení pedagogů v oblasti práce s nadanými
 • sestavení týmů pedagogů
 • podpora a identifikace nadaných a talentovaných žáků
 • práce s nadanými v MŠ a ZŠ – koordinátoři nadání
 • spolupráce s odborníky, VŠ, SŠ, stáže
 • sdílení dobré praxe – výměna zkušeností

Práce s nadanými v MŠ

1. Pěstitel

Pěstování bylinek, jejich sběr v přírodě a na zahradě, sušení, využití při vaření a léčení, ochutnávání čajů, výroba herbáře. Děti se naučí pracovat se zahradním nářadím, sázet a pěstovat rostliny, správně je sušit. Naučí se rozeznávat byliny a jejich léčivé účinky. Budou je vážit a zkoumat mikroskopy. Společně s učiteli založí bylinárium.

2. Badatel

Děti budou pozorovat život hmyzu, ptáků a vývoj motýlů. Budou se učit poznávat hmyz. Vyrobí potravu pro ptáky. Budou provádět drobné pokusy s přesným vážením, odměřováním a s mikroskopem.

3. Řemeslník

V rámci interaktivního výukového mobilního programu DOV na míru děti vyrobí hmyzí domeček, ptačí budku, truhlík na pěstování bylinek.

Práce s nadanými v ZŠ

Práce napříč předměty ve výuce

Obohacování výuky pro nadané v jednotlivých předmětech, řešení složitější a nadstavbové problematiky. Nadaní žáci si budou hledat doplňující informace, třídit, řešit a prezentovat. Budou používat iPady, výukové programy a pracovní listy.

Práce badatelských klubů pro 1. a 2. stupeň

Práce v laboratoři, v terénu, badatelské aktivity, exkurze, spolupráce s odborníky, příprava na olympiády a soutěže, spolupráce se ZOO, Planetáriem Ostrava, Mensou, organizátory programů pro nadané a se středními a vysokými školami.

Pěstování ohrožených botanických druhů orchidejí, pěstování ohrožených druhů kaktusů a sukulentů

Příprava speciálních substrátů, poznávání druhů a lokalit výskytu, seznámení se s klimatickými potřebami, množení, problematika ekologie, globální oteplování – cílem je naučit se udržovat genofond botanických druhů.

Botanické výpravy s badatelskými aktivitami

V rámci interaktivního výukového programu Světa techniky DOV žáci vyrobí ptačí budku pro sledování ptáků.

Fyzika a astrofyzika

Umístění a rozpoznání planet naší sluneční soustavy na obloze, fáze a popisy nejvýraznějších útvarů měsíce, seznámení s objekty deep sky (M31, M42, Plejády), pochopení zákonů optiky, šíření světla a pohybu vesmírných těles, spolupráce s Planetáriem Ostrava.

Harmonogram projektu

 • přípravná práce, identifikace nadaných žáků pedagogy
 • příprava materiálů pro obohacení výuky
 • seminář pro sborovnu
 • ustavení týmu koordinátorů nadání
 • práce s nadanými ve výuce napříč předměty
 • identifikace nadání – Mensa
 • práce badatelských klubů
 • evaluace, vzdělávání pedagogů průběžně

Udržitelnost projektu

Máme zájem se problematice podpory nadání věnovat dlouhodobě. Chceme, aby se  stala běžnou součástí našeho výchovně vzdělávacího programu.

Text a plakát: V. Rymiecová.

Volnočasové aktivity v MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Cíle projektu VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MŠ IGNÁTA HERRMANNA

MŠ I. Herrmanna je součástí ZŠ Krestova, jedná se o čtyřtřídní mateřskou školu se 2 speciálními třídami pro děti s očními vadami. Počet dětí ve školce je 77.

Realizací projektu obohatíme zejména zájmové vzdělávání dětí, zvýšíme kompetence v rukodělných činnostech, ukážeme dětem i rodičům, že pravidelné sportování a pohyb je normální součástí života, zaktivizujeme rodiče ke společné interakci s dětmi, společnému a hlavně aktivnímu trávení volného času.

Obsah projektu

 • tvůrčí dílny s rodiči a dětmi
 • vánoční a velikonoční jarmarky
 • dětský den
 • soubor pohybových aktivit Cvičme denně, cvičme rádi, každé deko navíc vadí
 • interaktivní programy pro děti např. Brambůrka, Kaštanohrátky
 • speciální interaktivní programy pro děti s očními vadami

Text: V. Rymiecová.

Erasmus+

Naše žádost o grant Erasmus+ byla úspěšná. Obdrželi jsme 684 320 Kč na další vzdělávání našich pedagogů v zahraniční kurzech zaměřených především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách Finska, Islandu a Velké Británie.

Základní škola a mateřská škola Krestova, Krestova 36A, příspěvková organizace je tvořena základní školou s 1. a 2. stupněm a mateřskou školou, která je tvořena dvěma speciálními odděleními pro děti s vadami zraku a dvěma běžnými odděleními. Obě školy se nachází v obvodu Ostrava – Hrabůvka, ve kterém se vyskytují často děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Hlavním cílem základní a mateřské školy je být školou pro všechny děti, což vyžaduje co nejefektivnější zapojení dětí nejenom s poruchami učení, ale také dětí talentovaných. Potřebou našeho projektu „Škola pro život“ je připravit děti co nejlépe pro jejich budoucnost, aby se dokázaly správně adaptovat na rychlé změny společnosti a na rozvoj digitálního průmyslu etapy 4.0.

V mateřské škole jsme od září letošního školního roku zavedli výuku anglického jazyka s metodou Jolly Phonics a metodou CLIL. Nyní máme zájem uspokojit poptávku rodičů a otevřít od září 2020 třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a zavést výuku metodou CLIL napříč všemi ročníky na základní škole. Školní vzdělávací program proto počítá s vysokým stupněm integrace anglického jazyka do ostatních předmětů metodou CLIL a co nejefektivnější výukou anglického jazyka.

Hlavními cíli projektu „Škola pro život“ jsou co největší integrace anglického jazyka do nejazykových předmětů metodou CLIL, zvýšení a prohloubení jazykových a komunikačních kompetencí, přijetí role učitele 21. století, inkluze žáků, implementace inovativních zdrojů a metod do výuky, rozvíjení digitálních kompetencí, zlepšení užitečného, bezpečného a efektivního využívání ICT a zvýšení manažerských kompetencí s cílem zlepšování firemní kultury organizace. Jedním z hlavních produktů našeho projektu bude elektronická učebnice a metodická příručka pro výuku anglického jazyka a nejazykových předmětů v anglickém jazyce, která vznikne na základě inspirace z mobilit, do které implementujeme nově získané inovativní metody a zdroje, kterých je na našem trhu velký nedostatek. Elektronickou učebnici a metodickou příručku budeme šířit v digitální editovatelné podobě na veřejně sdílených webech a poskytneme ji jiným školám, školkám a studentům pedagogické fakulty.

Projektu se zúčastní vedení mateřské a základní školy, které představuje učitele MŠ a dva pedagogy 1. stupně, jejichž cílem je zlepšit firemní kulturu organizace, zavedení metody CLIL a co nejefektivnější inkluze s vizí otevřenosti školy pro všechny děti. Ještě s dalším účastníkem mobility za 1. stupeň vytvářejí základnu pro výuku angličtiny u nejmladších dětí. Další tři pedagogové vyučují na druhém stupni a jejich cílem je zatraktivnění výuky anglického jazyka a zavedení metody CLIL v zeměpisu a informatice. Všichni učitelé mají zájem přijmout roli učitele 21. století, zlepšit se v užívání ICT technologií a získat inovativní metody a zdroje, které implementují do výuky.

Hlavními kritérii pro výběr učitelů a jejich náhradníků byla dostatečná jazyková vybavenost, schopnost implementovat inovativní metody a zdroje do výuky a připravenost šířit inovativní metody a evropské myšlenky svým kolegům, studentům, rodičům, dalším učitelům a široké veřejnosti. Ředitelka mateřské školy a základní školy, pedagog 1. stupně je současně i projektovým manažerem, který bude po celou dobu trvání koordinovat projekt mezi učiteli, vedením školy, zahraničními subjekty a národní agenturou.

Hlavními kritérii pro výběr učitelů a jejich náhradníků byla dostatečná jazyková vybavenost a schopnost implementovat inovativní metody a zdroje do výuky. Ředitelka mateřské školy a základní školy, pedagog 1. stupně je současně i projektovým manažerem, který bude po celou dobu trvání koordinovat projekt mezi učiteli, vedením školy, zahraničními subjekty a národní agenturou.

Celkem budeme organizovat 9 mobilit: kurz ICT and Collaborative Creativity towards the Classroom of 21. Century, Job shadowing, kurz Structured Education visit to schools in Island, kurz Structured Education visit to schools in Finland, kurz Essential digital technology in the classroom, kurz Creativity and motivation in the classroom with teacher language development, kurz CLIL teacher training course s metodikou pro výuku zeměpisu, kurz Classroom management and audio-visual projects: practicing new teaching skills, kurz Web solutions and ICT in the classroom: innovative tools to facilitate students learning, collaboration and creativity.

Text: V. Rymiecová