Dotace pro výuku anglického jazyka metodou CLIL – Škola pro život IV

Z rozpočtu statutárního města Ostravy jsme získali dotaci 315 tisíc Kč na realizaci projektu Škola pro život IV., který je v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2023/2024.

V rámci tohoto projektu můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, nově v informatice, zeměpisu a ve výchově ke zdraví na 2. stupni základní školy. Z projektu zakoupíme také moderní pomůcky a knížky, které dětem a žákům usnadní a zatraktivní výuku anglického jazyka.

CLIL metoda (Content and Language Integrated Learning) je výuka odborného předmětu v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí a ne v uměle vytvořených situacích.

Text: V. Rymiecová

Erasmus+: rok 2023

Naše žádost o akreditaci Erasmus+ pro rok 2021-2027 byla úspěšná.

S projektem akreditace č. 2021-1-CZ01-KA120-SCH-000042267 jsme obdrželi možnost každý rok vysílat naše pedagogy a žáky na zahraniční mobility zaměřené především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka a dalších nejazykových předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách, ve kterých se seznámíme se způsobem výuky daných zemí.

V rámci dílčího projektu k projektu č. 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000118529, který se vztahuje k akreditaci, nám byl v roce 2023 přidělen grant 32 901 euro pro vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ a žáků ZŠ.

Posilujeme imunitu předmětů ohrožených pandemií II

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 130 000 Kč některé předměty v obou MŠ a ZŠ na kalendářní rok 2023. 

Celoroční a jednorázové aktivity v mateřské a základní škole:

Projekt naší ZŠ a MŠ, školy s rozšířenou výukou anglického jazyka, výtvarné a hudební výchovy obsahuje celkem šest podprojektů na posílení vzdělávacího obsahu předmětů upozaděných pandemií.

1️⃣ Co Čech to muzikant – v hodinách rozšířené hudební výchovy cvičíme sborový zpěv pro hudební vystoupení a soutěže, hru na flétnu, správné dýchání, znalost not a rytmu. Děti MŠ a žáci ZŠ zpívají a hrají k různým příležitostem města: vítání občánků, pro domovy seniorů, rozsvěcování vánočního stromu, velikonoční jarmark města. Máme také zájem o zapojení nových dětí do hudební činnosti. Naše kvalitní pěvecké sbory Koťata a Čtyřlístek, které trénují sborový zpěv jak v rozšířené výuce HV, tak v kroužku, úspěšně prezentují školu a město na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech nejen v Ostravě. Sbory jsou držiteli zlatých a stříbrných pásem a rozdávají radost posluchačům všech generacím.

V rámci mezigeneračního učení máme ve výuce také hudební workshop – děti učí hudebním aktivitám seniory. Pravidelně organizujeme několikadenní pěvecké soustředění pro 40 až 80 dětí, kdy výuka HV probíhá na horách.

2️⃣ Kreslíme a tvoříme srdcem v MŠ i ZŠ – rozvoj výtvarného a estetického cítění žáků v rozšířené výuce VV – výtvarné práce ve třídách, v plenéru, na zahradě, na výjezdech, seznámení se s různorodými výtvarnými technikami, základy animace, uměleckou fotografií – vyhráli jsme celonárodní soutěž ve focení, využití tisků a moderních technologií, workshop na týmovou výrobu obřích knih pro prvňáčky –  tvůrčí literární činnost v knihovně bude doplněna ilustracemi žáků devátých ročníků. Účast na soutěžích, výroba dárečků pro malé kamarády ze školky a předškolního klubu, výstavy s vernisáží v K-triu v Ostravě Hrabůvce. Pro inspiraci zakoupíme knihy výtvarníků, fotografů, keramiků s přehledem jejich tvorby. Zajistíme pro děti a žáky návštěvu výstav v rámci výuky a interaktivní workshopy s výtvarníky, uměleckými fotografy, výrobci šperků a keramiky, kteří jsou inspirací pro jejich vlastní tvorbu a kteří mohou také ovlivnit jejich budoucí volbu povolání nebo aktivní trávení volného času.

3️⃣ Posílení tělesné výchovy a vztahu ke sportu MŠ a ZŠ – děti a žáci během COVIDU mnoho nesportovali, proto posílíme výuku TV různými sportovními aktivitami, jako jsou soutěže, celoškolní sportovní projekt v Bělském lese s pohybovými aktivitami a posilováním celého těla, jógou na zahradě – cvičením v přírodě. Zařadíme i nezvyklé opičí dráhy a aktivity, pro které zakoupíme pomůcky. Ukážeme dětem i žákům, že pravidelné sportování a pohyb jsou součástí zdravého způsobu života.

4️⃣ Výchova ke zdraví v MŠ i ZŠ – budeme organizovat odborné přednášky a interaktivní workshopy v rámci výuky ke zdravému způsobu života a zdravému stravování.

5️⃣ Celoroční výuka Předškoláček pro děti MŠ na ZŠ – cílem je příprava našich budoucích prvňáčků na vstup do první třídy, výuka probíhá co 14 dní v pondělí v prostorách ZŠ. Celkem 16 tematicky zaměřených klubových setkání na zpěv, výtvarnou výchovu, angličtinu, práci s PC, tvůrčí činnosti, práci s hlavolamy, projektovou činnost, stavitelství, sport apod., napomůže dětem se seznámit se školním prostředím a probudit v nich radost a touhu stát se prvňáčkem.

6️⃣ Rozvoj technické gramotnosti v běžném programu MŠ a ZŠ – malé i celoškolní projekty jako jsou jarmarky, výroba draků a drakiáda, Halloween a dlabání dýní, výrobky z podzimních přírodnin, tvoření z z plastů, origami, výroba dřevěných hraček, šperků, Projekt Ptáci – výroba ptačí budky a krmiva, Hry na pekaře a cukráře – seznamování se s různými řemesly, materiály a nářadím. Spolupráce s DOV v programu Malý řemeslník a MTU v programech Stavitel, Architekt apod. Práce se stavebnicemi BOFFIN, LEGO, návštěvy provozů: výroby marlenky, papírny, mýdlárny, výroby pohanky…, interaktivní besedy s řemeslníky a uměleckými řemeslníky.

Posilování aktivit se stane běžnou součástí našeho vzdělávacího systému ZŠ a MŠ. Posílení těchto aktivit může vést k inspiraci při volbě budoucího zaměstnání, lepší uplatnitelnosti na trhu práce a také k inspiraci pro aktivní trávení volného času, ke šťastnému a naplněnému životu.

Text: V. Rymiecová

Krestovský triangl IV. – rozvíjení přírodovědné, technické a čtenářské gramotnosti MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 300 000 Kč projekt naší mateřské školy Triangl III. přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu, technických a přírodních věd a funkční gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2023.

Projekt je pokračováním projektu Triangl III.

Projektem chceme vzbudit touhu po poznávání a vědění, podporovat dětskou zvědavost. Badatelskou, pěstitelskou, pozorovací, pracovní činností se dopracovat k odpovědím na otázky „… a proč…“ Rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti máme zájem podpořit pomocí těchto aktivit:

  • Práce s nadanými napříč programem MŠ
  • Práce přírodovědného klubu

Finanční částkou podpoříme vzdělávání pedagogů: knihy, semináře a konference. Realizace všech klíčových aktivit bude probíhat jak v klubu, tak obohacením výuky v MŠ, formou projektových dnů, workshopů, ve spolupráci s DOV, MTU, odborníky z řad rodičů a firem.

Udržitelnost našeho projektu: Problematice podpory nadání se věnujeme už čtvrtým rokem, stala se běžnou součástí našeho výchovně vzdělávacího programu. Projekt zachovává vzájemnou kontinuitu mezi předškolním a základním stupněm vzdělávání. Dobrou praxi šíříme sdílením našich prezentací na veřejnosti a spoluprací s dalšími mateřskými a základními školami a s dalšími subjekty, které se zabývají vědou a rozvojem talentu.

Text a plakát: V. Rymiecová

Projekt Šablony IV. pro ZŠ, MŠ a ŠD

Název projektu: ZŠ a MŠ Krestova IV.
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004361

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2023
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2025
Délka realizace: 24 měsíců
Výše částky:   2 916 348 Kč

Tematickým cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Základní škola

1 816 532 Kč

Číslo aktivity: 1.II /1
Název aktivity: Školní asistent – personální podpora ZŠ

Číslo aktivity: 1.II /3
Název aktivity: Školní psycholog ZŠ

Číslo aktivity: 1.II/7
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Číslo aktivity: 1.II/9
Název aktivity: Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Číslo aktivity: 1.II/11
Název aktivity: Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Mateřská škola 

809 366 Kč

Číslo aktivity: 1.I/1

Název aktivity: Školní asistent – personální podpora MŠ

Číslo aktivity: 1.I/4
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků

Číslo aktivity: 1.I/6
Název aktivity: Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Číslo aktivity: 1.I/8
Název aktivity: Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Školní družina 

290 450 Kč

Číslo aktivity: 1.V/1

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků v ŠD.

Prevence digitální propasti 2023

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Na prevenci digitální propasti jsme získali 24 000 Kč.

Kniha přítel člověka II

Statutární město Ostrava podpořilo vzdělávací aktivity knihoven částkou 100 000 Kč na kalendářní rok 2023. 

Na naší škole byly zavedeny od školního roku 2019/20 třídní knihovničky, ve školním roce 2021/22 jsme vybudovali školní knihovnu a v roce 2022/23 vytváříme v rámci projektu Kniha přítel člověka II. čtenářský koutek v hale školy.  Nábytek pro knihovnu byl zakoupen z projektu Kniha přítel člověka I. a z financí SRPŠ. Projekt Kniha přítel člověka I. a II. nám umožňuje zakoupit nové knihy a podpořit aktivity realizované v knihovně. Pro nákup knih se nám podařilo získat také sponzorské dary ze strany rodičů, za které velmi děkujeme.

Z projektu podporujeme rozvoj čtenářské gramotnosti. Kromě vypůjčování knih se v knihovně konají i interaktivní workshopy se známými spisovateli jako např. paní Lenkou Rožnovskou, Zuzanou Pospíšilovou apod. Dále v knihovně realizujeme aktivitu projektu Malí a velcí kamarádi, kdy deváťáci čtou vlastnoručně vytvořené knihy našim prvňáčkům. Bude zde probíhat i samotná výroba obřích knih – deváťáci píšou pohádku pro nejmenší, kterou sami vytisknou a také ilustrují. Pořádat budeme několik workshopů z projektu Mezigenerační učení, kdy budeme spolupracovat se seniory v projektu Společné čtení – senioři budou číst dětem a děti jim. Školní knihovna slouží žákům i jako informační centrum, kde mohou hledat důležité informace na noteboocích. V knihovně žáci a děti najdou glóbusy s kouzelnou tužkou, které mluví různými jazyky a spolupracují s iPady. Chybět nebudou ani nejrůznější společenské hry.

V naší knihovně jsou vítané děti z našich obou mateřských škol MŠ Mjr. Nováka a MŠ I. Herrmanna, pro které si v knihovně chystáme zajímavé aktivity.

Rozvoj čtenářské gramotnosti a organizování aktivit spojených s četbou a literární tvorbou ve školní knihovně se staly běžnou součástí našeho vzdělávacího systému.

Projekt Kniha přítel člověka II. podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti, zájem o četbu knih, vzdělání, rozvoj empatie k druhému člověku a schopnosti kooperace. Tyto schopnosti a dovednosti zajistí dětem a žákům v budoucnu lepší uplatnění na pracovním trhu a trvalý vztah k četbě.

Text: V. Rymiecová

Erasmus+: rok 2022

Naše žádost o akreditaci Erasmus+ pro rok 2021-2027 byla úspěšná.

S projektem akreditace č. 2021-1-CZ01-KA120-SCH-000042267 jsme obdrželi možnost každý rok vysílat naše pedagogy a žáky na zahraniční mobility zaměřené především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka a dalších nejazykových předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách, ve kterých se seznámíme se způsobem výuky daných zemí.

V rámci dílčího projektu k projektu č. 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000059636, který se vztahuje k akreditaci, nám byl v roce 2022 přidělen grant 61 330 euro pro vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ a žáků ZŠ.

Prevence digitální propasti, digitální učební pomůcky 2022

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Na prevenci digitální propasti jsme získali 79 000 Kč.

Na digitální učební pomůcky pro MŠ jsme získali 160 800 Kč.

Na digitální učební pomůcky pro ZŠ jsme získali 370 000 Kč.  

Škola pro život II. – dotace pro výuku anglického jazyka metodou CLIL

Z rozpočtu statutárního města Ostravy se nám podařilo získat dotaci 250 000 Kč na realizaci projektu Škola pro život II., který je v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022.

V rámci tohoto projektu můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, nově v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy.

Podmínkou projektu bylo dosažené certifikované vzdělání u učitelů v anglickém jazyce pro MŠ v úrovni B1 a pro ZŠ v úrovni B2 a výše.

Z projektu zakoupíme také moderní pomůcky a knížky, které dětem a žákům usnadní a zatraktivní výuku anglického jazyka.

CLIL metoda (Content and Language Integrated Learning) je výuka odborného předmětu v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí a ne v uměle vytvořených situacích.

Text: V. Rymiecová